Privacyverklaring

BIJGEWERKTE VERSIE: 2022/09/23

Welkom bij SARAHPACINI.COM, website in beheer en eigendom van Cavasi SRL, met kantoren in de Rue Dieudonné Lefevre no 2, 1020 Brussel, met als ondernemingsnummer 0460.294.395 (hierna 'Cavasi SRL', 'wij' of ‘ons’ genoemd).

Het is voor ons uitermate van belang dat je weet en beseft dat wij jouw privacy hoog in het vaandel dragen, dat je weet welke persoonsgegevens wij verwerken, tot welke doeleinden, hoe wij deze beschermen en wat jouw rechten zijn hierin. Wij raden je dan ook aan ons privacybeleid goed te lezen.

Dit privacybeleid heeft een gelaagde indeling, dus je kan doorklikken naar de hieronder genoemde onderwerpen.

Dit privacybeleid kan aangepast worden, o.a. tengevolge van regelgevende wijzigingen. De meeste recente versie vind je steeds terug op onze website.

1. Toepassingsgebied

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die je meedeelt als koper op de website SARAHPACINI.COM dan wel als bezoeker van deze website. Dit Privacybeleid zet uiteen hoe wij hier mee omgaan.

Dit Privacybeleid is echter niet alleen van toepassing op diensten die wij aanbieden via de website SARAHPACINI.COM maar ook op alle overige diensten die wij eventueel aanbieden via app’s, sociale media of andere kanalen.

De website SARAHPACINI.COM kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Wanneer je op deze koppelingen klikt of deze verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden mogelijk gegevens over jou verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. We raden je dan ook aan om, wanneer je onze website verlaat, de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt.

2. Welke gegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt alle informatie over een persoon verstaan aan de hand waarvan de identiteit van die persoon kan worden achterhaald. Gegevens waarmee de identiteit van de persoon niet kan worden achterhaald, gelden niet als persoonsgegevens maar als anonieme gegevens. Worden anonieme gegevens gecombineerd met persoonsgegevens, zoals in een persoonsbestand, dan worden alle gegevens als persoonsgegevens aanzien. Als dus uit een persoonsbestand alle persoonsgegevens worden verwijderd, dan zijn de overblijvende gegevens niet langer persoonsgegevens maar louter opnieuw anonieme gegevens, wat heet anonimiseren.
Wat betreft jouw persoonsgegevens, verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens die we in volgende categorieën kunnen onderverdelen:

 • Identiteitsgegevens omvatten aanspreekvorm, voornaam, achternaam of vergelijkbare identificatiegegevens, geslacht en geboortedatum.
 • Contactgegevens omvatten adres, factuuradres, leveradres, telefoonnummers, e-mailadressen en profieldetails in sociale netwerken en vergelijkbare contactgegevens.
 • Financiële gegevens omvatten gegevens over bankrekening en kredietkaart.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over verrichte betalingen en terugbetalingen.
 • Technische gegevens omvatten IP-adres (internetprotocol), browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten en versies browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die worden gebruikt om onze website te openen.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en derden en jouw communicatievoorkeuren.
 • Profielgegevens omvatten, naast alle bovenvermelde gegevens, jouw gebruikersnaam en wachtwoord, door jou gedane aankopen of bestellingen en de status en details hiervan alsook jouw meldingen, reviews en enquêteantwoorden, interesses en voorkeuren en eventueel foto’s of ander beeldmateriaal.
 • Werkgerelateerde gegevens omvatten werkgelegenheid, cv en andere werkgerelateerde informatie die u ons voorlegt of waartoe u ons toegang verschaft in verband met andere platforms (LinkedIn, Indeed).

Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons overmaakt maar bepaalde gegevens zijn wel noodzakelijk om producten en/of diensten van ons af te nemen dan wel om deze aan jou te kunnen leveren. Het kan dus zijn dat als je bepaalde gegevens niet aan ons overmaakt, wij bepaalde producten en/of diensten niet of onvolledig kunnen leveren dan wel niet of niet ten volle uitvoering kunnen geven aan onze overeenkomst(en). We zullen jou op dat moment wel hierover informeren.

3. Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, onder meer door middel van:

 • Rechtstreekse interactie: Je kan ons gegevens verstrekken via onze website SARAHPACINI.COM of door per post, telefoon, e-mail of op een andere manier met ons te corresponderen. Hieronder vallen ook persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je:
 • een account op onze website aanmaakt;
 • onze producten of diensten aanvraagt en betaalt;
 • jou abonneert op onze diensten of publicaties;
 • een aanvraag doet om marketingmateriaal op te sturen;
 • meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie: Tijdens jouw interactie met onze website kunnen we automatisch Technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, surfgedrag en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogbestanden en vergelijkbare technologieën. We kunnen ook Technische gegevens over jou ontvangen wanneer je andere websites bezoekt waarop onze cookies zijn geïmplementeerd. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen in de volgende situaties persoonsgegevens over jou ontvangen van derden:
 • Technische gegevens van de volgende partijen:
 • aanbieders van analyseservices: Google Analytics, dat zich buiten de EU bevindt;
 • advertentienetwerken: Google Adwords en Criteo, die zich binnen en buiten de EU bevinden;
 • zoekinformatieaanbieders:
 • Contactgegevens, Transactiegegevens en Financiële gegevens van aanbieders van technische services en betaal- en leveringsservices, zoals Adwin en PayPal, die zich binnen en buiten de EU bevinden.

4. Tot welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?

Losstaand van voor welke doeleinden, weet dat wij jouw gegevens enkel en alleen verwerken conform de rechtsgronden die hiervoor zijn toegestaan door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (beter gekend als de GDPR-regelgeving).
Zo verwerken wij jouw gegevens op grond van:

 • jouw toestemming die je hieromtrent geeft;
 • de noodzaak van de verwerking in het kader van de uitvoering van producten, diensten, etc… die je van ons afneemt;
 • de noodzaak van de verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de noodzaak van de verwerking voor onze gerechtvaardige belangen dan wel deze van een derde, tenzij jouw belangen zwaarder zouden doorwegen.

Over het algemeen verlaten we ons niet op jouw toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, behalve met betrekking tot het per e-mail of sms aan jou verzenden van direct marketing-berichten tot zover als bij regelgeving noodzakelijk.

Tot welke doeleinden verwerken wij nu jouw gegevens? Hiertoe hebben we een overzichtelijke tabel opgesteld die de specifieke doeleinden aangeeft, welke gegevens hiertoe worden verwerkt en op basis van welke rechtsgrond (marketing wordt verder apart behandeld):

Uit bovenstaande tabel blijkt aldus dat wij aan profilering doen om o.a. voor jou relevante en interessante suggesties en aanbevelingen te doen over producten en diensten maar weet dat wij hier geen besluiten aan hechten m.b.t. jouw persoon.

Wij verwerken eveneens jouw gegevens tot marketingdoeleinden. Hierbij maken we een onderscheid tussen marketing die wij zelf verrichten en marketing die onze partners uitvoeren.

Via een analyse van jouw Profielgegevens schetsen wij een beeld van wat volgens ons jouw interesses en voorkeuren zijn, op basis waarvan we dan voor jou relevante producten en diensten meer in de kijker plaatsen via marketingberichten. Dergelijke marketingberichten ontstaan ook nadat je daartoe informatie bij ons hebt aangevraagd, je inschreef voor een promotie of deelnam aan een wedstrijd.

Indien we jouw gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, dan zal dit steeds na jouw voorafgaandelijke uitdrukkelijk toestemming zijn.

Je kan steeds jouw marketingvoorkeuren aanpassen, door je op de website aan te melden en de desbetreffende selectievakjes in of uit te schakelen, door op de afmeldkoppeling in een aan jou gestuurd marketingbericht te klikken of door contact met ons op te nemen.

5. Aan wie maken wij jouw gegevens eventueel bekend?

Mogelijks kunnen of moeten we jouw persoonsgegevens delen met derden, zoals daar zijn:

 • met aan Cavasi SRL verbonden vennootschappen;
 • onderaannemers die nodig zijn om uitvoering te geven aan producten en diensten je van ons afneemt, zoals transport- en logistieke bedrijven, website(tool)-ontwikkelaars ;
 • professionele adviseurs, waaronder juridische consultants, advocaten, …;
 • overheidsinstanties;

Voor zover als nodig, kunnen we jouw persoonsgegevens overmaken aan een ander land, zelfs buiten de Europese Unie. Uiteraard respecteren we hierbij de regels en nemen we de gepaste voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd door de GDPR-regelgeving.

Bij doorgifte buiten de Europese Unie, zullen wij ons vooreerst ervan vergewissen of desbetreffende land een passend beschermingsniveau geniet. Deze lijst van landen wordt vastgelegd door de Europese Commissie, en bevat ook de Verenigde Staten doch enkel voor bedrijven gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy Shield.

Indien desbetreffend land geen passend beschermingsniveau geniet, dan zullen wij met de dienstverlener van dat land een door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomst gebruiken die persoonsgegevens op dezelfde manier beschermt als binnen de Europese Unie.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens tot zolang ze nodig zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verwerkt.

Ook wettelijk kunnen we verplicht zijn om jouw persoonsgegevens enige tijd te bewaren: in het kader van fraudebestrijding, anti-witwas detectie, ….

Bij het vaststellen van de passende bewaarperiode voor persoonsgegevens nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in overweging, evenals het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde vrijgave van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen realiseren, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we jouw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie zonder verdere kennisgeving onbeperkt gebruiken.

7. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We stellen alles in het werk om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te garanderen. Zo nemen we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om vernietiging, verlies of wijziging van en ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te voorkomen. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers, consultants, onderaannemers en andere externen die noodzakelijk zijn opdat wij aan onze contractuele verplichtingen met jou en/of aan onze wettelijke verplichtingen zouden kunnen voldoen, werken zij op onze instructies en alsook zijn voormelde personen onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Bovendien verplichten we ons om regelmatig de doeltreffendheid van onze technische en organisatorische maatregelen te testen, te controleren, te evalueren en indien nodig te actualiseren, om voortdurende verbetering van de verwerkingsveiligheid te garanderen.

Tenslotte, wanneer je een bestelling plaatst of naar jouw accountgegevens gaat, gebruiken we Secure Socket Layer-codering (SSL), die jouw informatie codeert voordat deze naar ons wordt verzonden.

8. Wat zijn jouw wettelijke rechten?

Recht op inzage: Je hebt het recht om inzage te verkrijgen van alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken, alsook van alle daaraan gerelateerde informatie: doeleinden, ontvangers, bewaartermijn, … Hiertoe verstrekken wij jou een kopie.

Recht op verbetering: Je heb het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren dan wel onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op verwijdering: (“recht van vergetelheid”): In bepaalde specifieke situaties heb je het recht om te eisen dat jouw persoonsgegevens worden gewist, zoals bijv. indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verwerkt. Indien wij van mening zijn dat jouw vraag tot wissen van jouw gegevens niet voldoet aan wettelijke criteria om dit recht uit te oefenen, dan zullen wij jou hierover informeren op het moment van jouw aanvraag.

Recht op beperking: Je hebt het recht ons te eisen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te schorsen (zonder deze te wissen) in de volgende limitatieve gevallen (a) als je ons de correctheid van jouw gegevens wilt laten vaststellen tot de datum van ons antwoord hierop; (b) wanneer onze verwerking onrechtmatig is maar je niet wilt dat we jouw gegevens verwijderen; (c) wanneer je wilt dat we jouw gegevens bewaren, hoewel wij ze niet meer nodig hebben, omdat jij ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens gedurende de periode die voor ons nodig is om na te gaan of onze gerechtvaardigde gronden niet zwaarder doorwegen dan de jouwe. Als de beperking wordt opgegeven, stellen wij jou hiervan voorafgaandelijk op de hoogte via hetzelfde communicatiemiddel waarmee jij jouw recht hebt uitgeoefend.

Recht op bezwaar/verzet: Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen verzet aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van onszelf dan wel van een derde inroepen. Hierop zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen inroepen die zwaarder doorwegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Indien we jouw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, dan heb je steeds het recht hier verzet tegen aan te tekenen.

Recht op gegevensoverdracht: In bepaalde situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde , gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze zo over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien gewenst, maken wij jouw gegevens rechtstreeks over aan desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op intrekking van jouw toestemming: Je hebt steeds het recht om op elk ogenblik jouw gegeven toestemming in te trekken wanneer we ons op jouw toestemming verlaten om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voor de intrekking van jouw toestemming. Na intrekking, kan het zijn dat wij niet langer gevolg kunnen geven aan gevraagde producten en/of diensten . Als dit het geval is, laten we jou dat weten op het moment van intrekking.

9. Hoe met ons contact opnemen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of jouw wettelijk rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds onze Data Privacy Officer raadplegen, bij voorkeur per e-mail op privacyofficer@sarahpacini.com .

Wij streven ernaar om een antwoord te geven op jouw verzoeken binnen de maand na ontvangst ervan. Indien de complexiteit van de verzoeken of het aantal verzoeken ons niet in staat stelt binnen deze termijn van een maand te antwoorden, dan kan de antwoordtermijn verlengd worden met nog eens 2 maanden, waaromtrent wij jou wel zullen informeren.

Indien we geen gevolg geven aan jouw verzoek, informeren we jou hierover binnen de maand na ontvangst ervan. Je behoudt wel het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of een vordering in te stellen bij een rechtsinstantie.

Wij geven kosteloos gevolg aan jouw verzoeken, tenzij een verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is waarvoor dan administratieve kosten kunnen aangerekend worden.

Mogelijks dienen we meer specifieke informatie op te vragen om jouw identiteit te achterhalen én te verifiëren, daar wij wensen te vermijden dat persoonsgegevens worden verstrekt aan personen die daartoe geen recht hebben.

Je kan ons ook steeds per post bereiken op het adres: Cavasi SRL, Rue Dieudonné Lefevre no 2, 1020 Brussel.

Heeft u hulp nodig?

Ons customer care team is telefonisch bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden en advies te bieden

Contacteer ons