Gebruiksvoorwaarden SARAHPACINI.COM

1. Algemeen

Welkom op onze website WWW.SARAHPACINI.COM (hierna 'de Website’ genoemd).

De website SARAHPACINI.COM wordt beheerd door Cavasi SRL met kantoren in de Rue Dieudonné Lefevre no 2, 1020 Brussel, met als ondernemingsnummer 0460.294.395 (hierna 'Cavasi SRL' of 'wij' genoemd). Om met ons in contact te komen, gelieve hier te klikken om het relevante onderwerp te kiezen waarvoor je ons wenst te contacteren.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing van zodra je onze Website bezoekt, ongeacht of je al of niet goederen en/of diensten via onze Website van ons afneemt. Je verklaart je dus stilzwijgend akkoord met deze gebruiksvoorwaarden door louter onze Website te bezoeken, en zij zijn van toepassing op de gehele Website.

2. Intellectuele eigendom/informatie

Onder intellectuele eigendom wordt verstaan alle informatie vermeld op de Website met inbegrip van maar niet beperkt tot merken, logo’s, video, audio, foto’s, beelden, tekeningen, teksten, data,… wat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten zoals daar o.a. zijn auteursrechten.

Ook de naam SARAHPACINI.COM en haar logo zijn beschermd.

Je erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendom van de Website de exclusieve eigendom is en blijft van Cavasi SRL dan wel van derden die dergelijke eigendom aanleveren, zoals partners van Cavasi SRL.

Het is je niet toegestaan om enige inhoud van de Website op enige wijze te gebruiken, te bewerken of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cavasi SRL.

3. Gebruik van de website

Het is verboden gebruik te maken van de Website op een wijze die niet strookt met onderhavige voorwaarden dan wel in strijd met toepasselijke regelgeving.

Meer specifiek zal je als gebruiker van de Website, al dan niet na reeds klant te zijn geweest bij SARAHPACINI.COM, de mogelijkheid hebben om reviews te schrijven over onze artikelen en diensten, hieraan een quotering te geven en zo meer…

In de meest algemene zin is het hierbij verboden om te handelen op een wijze (a) die in strijd is met de goede zeden, de openbare orde en de vigerende regelgeving, (b) die schade kan berokkenen aan Cavasi SRL, haar partners op de Website dan wel derden in het algemeen, zij het ondernemingen dan wel private personen, en wat deze laatste betreft meer specifiek hun privacy aantast of (c) die schade kan berokkenen aan de Website zelf.

Cavasi SRL behoudt zich het recht voor om zonder enige reden dan wel voorafgaande verwittiging inhoud die je hebt ingegeven op de Website te verwijderen, zeker indien dergelijke inhoud aanzien wordt door Cavasi SRL als zijnde in strijd met onderhavige voorwaarden en/of toepasselijk regelgeving.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die je stelt op onze Website en draagt hiervoor ook alle aansprakelijkheid.

Je erkent dat Cavasi SRL geen uitstaans heeft met inhoud die andere gebruikers op onze Website plaatsen noch dat dergelijke inhoud de goedkeuring van Cavasi SRL zou dragen.

Je erkent en aanvaardt dat Cavasi SRL op gelijk welke wijze de inhoud die je plaatst op onze Website mag gebruiken, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat je enige rechten hieromtrent kan opeisen, zoals geldelijke compensatie. Geenszins kan er ook een verplichting ontstaan in hoofde van Cavasi SRL om deze inhoud wel te gebruiken, te bewerken of te verspreiden.

Cavasi SRL behoudt zich het recht voor om jou het plaatsen van inhoud op onze Website te beperken of zelfs te weigeren zonder voorafgaande verwittiging, voor gelijk welke reden en voor gelijk welke duur.

4. Gebruik van hyperlinks

Onze Website bevat hyperlinks naar websites of webpagina’s die beheerd worden door derden. Wij hebben aldus geen enkele zeggenschap over deze websites of webpagina’s noch houdt de verwijzing ernaar een goedkeuring van de inhoud ervan in.

Wij dragen dan ook geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor deze websites of webpagina’s, noch voor de inhoud, noch voor het gebruik ervan. noch voor de eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

5. Aansprakelijkheid

Tenzij grove nalatigheid dan wel opzettelijke fout of bedrog, is Cavasi SRL niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de Website.

Je vrijwaart Cavasi SRL tegen elke claim van een derde tengevolge van jouw gebruik van de Website op een wijze die niet strookt met onderhavige voorwaarden dan wel in strijd is met toepasselijke regelgeving.

6. Wijzingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen aangepast worden op elk moment zonder voorafgaande verwittiging.

Je verklaart je dus stilzwijgend akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden van zodra je opnieuw onze Website bezoekt, en zij zijn van toepassing op de gehele Website.

7. Toepasselijk recht - rechterlijke bevoegdheid

Op deze gebruiksvoorwaarden SARAHPACINI.COM is de Belgische regelgeving van toepassing.

Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

Heeft u hulp nodig?

Ons customer care team is telefonisch bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden en advies te bieden

Contacteer ons